Terms of use

1. Algemeen
Roniko B.V. handelend onder de naam PuzzelBrein, verder te noemen: PuzzelBrein, dankt u voor het gebruiken van de website www.puzzelbrein.nl. Deze pagina toont de Terms of Use op grond waarvan u van deze website gebruik kunt maken. Wij verzoeken deze Terms of Use zorgvuldig te lezen. PuzzelBrein raadt u bij bezoek van onze website geregeld te controleren of er aanpassingen zijn doorgevoerd in de geldende Terms of Use.

2. Geldigheid Terms of Use
Indien een bepaling van deze Terms of Use ongeldig wordt verklaard door de rechter, dan zal dat de geldigheid van de overige bepalingen van de Terms of Use niet beïnvloeden, die onverkort van kracht blijven.

3. De aanvaarding van de Terms of Use 
Door middel van het gebruik van de diensten en/of zich toegang te verschaffen tot de website van PuzzelBrein, aanvaardt u de daaraan verbonden Terms of Use, die onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen u en PuzzelBrein. U erkent dat u deze Terms of Use hebt gelezen en begrepen, en dat u gebonden bent aan deze Terms of Use bij gebruik van de website. Indien u niet akkoord gaat met de gehanteerde Terms of Use en de overige voorwaarden, dient u de website per direct te verlaten. PuzzelBrein kan deze Terms of Use op ieder moment wijzigen. De nieuwe versie wordt dan geplaatst op deze website. U bent eveneens tevens gebonden aan de dan geldende Terms of Use.

4. Het gebruik van de website
4-1 De inhoud van deze website en onze producten, waaronder beelden, teksten en andere informatie en genoemde domeinnamen, worden beschermd door auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten, naar Nederlands recht, Europees recht en buitenlandse wetgeving. Dit geldt zowel voor de rechten van PuzzelBrein als rechten van derden die een vergunning of licentie hebben afgegeven aan PuzzelBrein. In deze worden alle rechten voorbehouden.
4-2 Onbevoegd gebruik van deze website kan leiden tot inbreuken op eigendomsrechten en overtreding van verdere regelgeving. Het is websitebezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie van de website, te downloaden, verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, vertonen, in licentie over te dragen, te wijzigen, te reproduceren, of op enige andere wijze de informatie voor enig openbaar of commercieel doel te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PuzzelBrein of haar licentiegevers. Gebruik van informatie voor een andere website of in een it-netwerk is verboden ongeacht het doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PuzzelBrein of haar licentiegevers. Toestemming kan worden gevraagd via de onderaan deze voorwaarden genoemde contactgegevens.
4-3 Indien u de voorwaarden van deze Terms of Use overtreedt, eindigt uw toestemming om de informatie te gebruiken per dat moment en dient u alle informatie die al van de website heeft gehaald onmiddellijk te vernietigen. PuzzelBrein houdt zich alle rechten ten aanzien van de website voor.

5. Beperking aansprakelijkheid van PuzzelBrein 
PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden van de via de website aangeboden informatie. PuzzelBrein is niet verantwoordelijk voor eventueel door derden aangeboden informatie op de website. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. Essentiële informatie voor websitebezoeker dient door websitebezoeker zelf op juistheid te worden gecontroleerd. PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de internetdiensten en/of website van PuzzelBrein voor websitebezoeker. Uw gebruikt de website op eigen risico. PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor schade of vastlopen van uw computer als gevolg van virussen, (netwerk)storingen of dergelijke omstandigheden.

6. Klachten en nadere informatie
Bezwaren of opmerkingen en verzoeken om nadere informatie kunt u schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

7. Uitsluiting van garanties
7-1 Niets in deze Terms of Use zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.
7-2 Gebruik van de website van PuzzelBrein wordt aangeboden in de toestand waarin deze zich bevindt. PuzzelBrein geeft in deze geen enkele garantie en doet geen enkele toezegging. Niet ten aanzien de mogelijkheid om onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos de website te kunnen bezoeken of gebruiken en niet ten aanzien van de juistheid of betrouwbaarheid van door u met gebruik van de diensten en/of website van PuzzelBrein verkregen informatie.

8. Algemene juridische bepalingen
8-1 De Terms of Use maken onderdeel uit van de gehele juridische overeenkomst tussen u en PuzzelBrein. Deze zijn van toepassing op uw gebruik van diensten en website van PuzzelBrein. Bij tegenstrijdigheden zijn van toepassing eerst ondertekende stukken, bij gebreke hiervan persoonlijk gewisselde stukken en bij gebreke daarvan de meest specifieke bepalingen.
8-2 Op uw relatie met PuzzelBrein voortvloeiende uit deze Terms of Use is Nederlands recht van toepassing. U en PuzzelBrein komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te ‘s-Hertogenbosch voor het beslechten van geschillen die uit de Terms of Use voortvloeien.

9. Verwijzigen naar websites 
Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Die andere websites behoren niet toe aan PuzzelBrein. PuzzelBrein is niet verantwoordelijk voor deze andere websites en de daarin opgenomen informatie.

10. Gegevens websitebezoeker
PuzzelBrein kan informatie over de websitebezoeker aanwenden voor haar interne bedrijfs- en marketingdoeleinden en aan derden verstrekken voor dergelijke doeleinden. Dit betreft de informatie die in de Privacy Regeling van PuzzelBrein wordt uiteengezet. Indien u op deze website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en (email)adres, is onze Privacy Regeling van toepassing. Wij adviseren deze aandachtig door te lezen.

11. Contact- en identiteitsgegevens PuzzelBrein

Volledige naam: Roniko bv
KvK-nummer: 17208692
BTW-nummer: NL8182.01.046.B01
Correspondentieadres: Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven
Bezoekadres: Generaal Hobbstraat 9, 6224 DW Maastricht
Telefoon: 040-7440503, ma-woe-vr van 10:00 – 12:00 uur,
muv feestdagen (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres: info@puzzelbrein.nl
Website: www.puzzelbrein.nl

Word abonnee van PuzzelBrein

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

PuzzelBrein. De volgende nummers verschijnen op 17 februari, 17 maart en 14 april.

Klik hier om meer te lezen