PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van Roniko BV, uitgever van PuzzelBrein. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Roniko BV voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

CONTACT- EN IDENTITEITSGEGEVENS 

Volledige naam: Roniko bv
KvK-nummer: 17208692
BTW-nummer: NL8182.01.046.B01
Correspondentieadres: Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven
Bezoekadres: Mark 4, 5504 MJ Veldhoven, Nederland
Telefoon: 040-7440503, ma-woe-vr van 10:00 – 12:00 uur,
muv feestdagen (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres: klantenservice@puzzelbrein.nl
Website: www.puzzelbrein.nl

Heeft u vragen, of een verzoek dan kunt u middels bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen twee werkdagen) een antwoord geven en uw eventuele verzoek zullen wij uiterlijk één maand na uw indienen vervullen. Als wij het niet kunnen vervullen zullen we ook uiterlijk binnen een maand –onderbouwd- terugkoppelen waarom het niet mogelijk is.

SOORTEN GEGEVENS

De gegevens die wij (kunnen) verzamelen zijn: geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, herkomst adres (leverancier en specificatie), marketing-gegevens, gebruikmaking van Recht van Verzet, administratieve gegevens, contactgegevens, prijswinnaarsdetails, abonnementsdetails, voicelog. Voor marketingdoeleinden maken we gebruik van bedrijven die middels landingspagina’s gegevens van mensen verzamelen die zich inschrijven voor een gratis puzzelboek.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zijn de volgende:

  • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, specifiek en op informatie berustend aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Roniko BV, zoals wanneer u bij de aanvraag voor een gratis exemplaar toestemming geeft dat wij u later per e- mail aanbiedingen mogen sturen.
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door ons verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als u een abonnement heeft afgesloten en wij u het blad moeten opsturen.
  • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.
  • Gerechtvaardigd belang: wij kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • als u een abonnement heeft afgesloten: om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
  • om gericht aanbiedingen te doen. Als u zich bijvoorbeeld heeft ingeschreven voor een gratis blad en toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van aanbiedingen per mail dan ontvangt u in het jaar na de ontvangst van het blad maximaal 12 aanbiedingen per e-mail. U kunt op ieder moment de toestemming hiervoor intrekken;
  • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, prijswinnaarsbericht, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verhuurd of verkocht. We gebruiken ze uitsluitend voor eigen aanbiedingen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

KLANT-OMGEVING OP WEBSITE

Vanwege veiligheidsredenen kunt u op de website alleen inloggen met een combinatie van uw klantnummer en uw postcode. Op deze manier zijn de gegevens die u achterlaat nooit te herleiden naar uw persoonsgegevens.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

MINDERJARIG

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen producten aan minderjarigen en verzoeken bij aanvragen voor een gratis blad de geboortedatum in te vullen om dit te controleren. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS

U kunt op ieder moment aangeven dat u niet langer door ons benaderd wilt worden voor commerciële acties. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uitschrijflink onder een e-mail of door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Dit wordt binnen vijf werkdagen verwerkt.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, of wilt u alle gegevens ontvangen, dan kunt u dat via de in deze verklaring opgenomen contactgegevens aan ons doorgeven. U kunt op die manier ook aangeven als u wenst om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Als u een klacht hebt over de manier waarop Roniko BV omgaat met uw privacy rechten heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de betreffende privacy toezichthouder.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 03-08-2021

Word abonnee van PuzzelBrein

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

PuzzelBrein nummer 12 verschijnt op 26 november en nummer 13 op 24 december.

Klik hier om meer te lezen