PRIVACYVERKLARING

INLEIDING

Dit is de privacyverklaring van Roniko BV, uitgever van PuzzelBrein. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Roniko BV voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

GEGEVENS RONIKO BV

Volledige naam:   Roniko bv
KvK-nummer:   17208692
BTW-nummer:   NL8182.01.046.B01
Postadres:   Postbus 4393, 6202 VB Maastricht, Nederland
Bezoekadres:   Generaal Hobbsstraat 9, 6224 DW Maastricht, Nederland
Telefoon:   040-7440503 kantooruren (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres:   klantenservice@puzzelbrein.nl
Website:   www.puzzelbrein.nl

Heeft u vragen, of een verzoek dan kunt u middels bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier werkdagen) een antwoord geven en uw eventuele verzoek zullen wij uiterlijk één maand na uw indienen vervullen. Als wij het niet kunnen vervullen zullen we ook uiterlijk binnen een maand –onderbouwd- terugkoppelen waarom het niet mogelijk is.

SOORTEN GEGEVENS

  • Categorie 1: bij inschrijving op het gratis puzzelblad of bij registratie op het gebruik van de app, verwerken we uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (telefoonnummer), herkomst adres (leverancier en specificatie), de tijd en de datum waarop u zich inschrijft, geboortedatum of meerderjarigheid en de datum waarop uw inschrijving start.
  • Categorie 2: als u vervolgens klant wordt, verzamelen we bovenop de persoonsgegevens uit categorie 1 ook de details van uw abonnement (nl. de startdatum, het soort van abonnement, …), de manier waarop u abonnee geworden bent (nl. het kanaal, de actie, …), contactdetails (nl. de datum en soort contact), administratieve details (nl. openstaande facturen, betaalde facturen, IBAN, …), het aantal prijzen dat u gewonnen hebt, de einddatum van uw abonnement en de reden van opzegging.
  • Categorie 3: als u ons belt of mailt, verwerken we uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zijn de volgende:

  • Categorie 1: de levering van het door u bestelde gratis blad of de terbeschikkingstelling van de app, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht hebt en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is.
  • Categorie 2: de levering en facturatie van het puzzelblad en/of de app, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u verzocht hebt en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bv. fiscale wetgeving) of omdat Roniko BV daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.
  • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact.
  • Categorie 1, 2 en 3: bevestigingen, uitleveren van de gewonnen prijzen, direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door en voor Roniko BV zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming als u nog geen klant bent bij Roniko BV (bv. als u zich inschrijft voor een gratis blad of een gratis periode gebruik maken van de app, ontvangt u in het jaar erna maximaal 13 aanbiedingen per direct mail). U kunt op elk ogenblik aangeven dat u niet langer onze direct mailings wilt ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per e-mail of telefoon.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen:

  • de bewaartermijn van prospectgegevens is twee jaar;
  • klantgegevens bewaren we gedurende het abonnement en maximaal zeven jaar na de laatste factuurdatum, omdat we de daaraan gekoppelde facturatiegegevens vanwege wettelijke redenen zolang moeten bewaren.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden verhuurd of verkocht. We gebruiken ze uitsluitend voor eigen aanbiedingen.

Uw gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan en verwerkt worden door verwerkingspartners, postbezorgers, software- en cloudleveranciers, dataverzamelaars, financiële partners, enz. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van uw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

MINDERJARIG

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen producten aan minderjarigen en verzoeken bij aanvragen voor een gratis blad de geboortedatum in te vullen om dit te controleren. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

UW RECHTEN MBT UW GEGEVENS

U kunt op ieder moment aangeven dat u niet langer door ons benaderd wilt worden voor commerciële acties. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uitschrijflink onder een e-mail of door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Dit wordt binnen vijf werkdagen verwerkt.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, of wilt u alle gegevens ontvangen, dan kunt u dat via de in deze verklaring opgenomen contactgegevens aan ons doorgeven. U kunt op die manier ook aangeven als u wenst om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Als u een klacht hebt over de manier waarop Roniko BV omgaat met uw privacy rechten heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de betreffende privacy toezichthouder:

In Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG
T: 088 – 1805 250
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

In België:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
T: 02 274 48 00
contact@apd-gba.be

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 10-01-2024

Word abonnee van het PuzzelBrein Blad

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein Blad staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

De volgende nummers van het Blad verschijnen op 5 juli, 2 augustus en 30 augustus.

Klik hier om meer te lezen