Algemene voorwaarden

Klik hier voor een downloadbare versie van de Algemene Voorwaarden voor Nederland en België

Algemene Voorwaarden voor Nederland versie 29-03-2022

 1. Toepasselijkheid 
  Dit zijn algemene voorwaarden van Roniko bv h.o.d.n. PuzzelBrein, die betrekking hebben alle bestellingen van, of samenhangend met het vier wekelijks tijdschrift PuzzelBrein dat zij uitgeeft. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien expliciet overeengekomen en/of als via de website (producten van) het tijdschrift PuzzelBrein wordt/worden besteld. Deze zijn alsdan van toepassing op de overeenkomst die door een bestelling tot stand komt en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten die de klant al heeft gesloten met Roniko bv of in de toekomst nog sluit met Roniko bv.
 2. Terms of Use en privacy reglement
  Op de relatie tussen klant en Roniko bv zijn van toepassing de Terms of Use en het Privacy reglement, als gepubliceerd op de website van Roniko bv. Voor zover er tegenstrijdigheden mochten staan in deze bepalingen, geldt dat de bepalingen uit het Privacy reglement voorrang hebben op de beide andere regelingen en dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de Terms of Use.
 3. Prijzen en leveringsvoorwaarden
  3-1 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen echter worden doorberekend.
  3-2 De aanschafprijs van het tijdschrift PuzzelBrein kan worden aangepast. Deze nieuwe prijs geldt dan – vermits vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementsperiode.
  3-3 Roniko bv spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van Roniko bv.
  3-4 Ontvangt de klant producten die niet zijn besteld, dan dient de klant Roniko bv hiervan binnen 14 werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen. 3-5 De kosten van bezorging buiten Nederland kunnen separaat bij de klant in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement. 
 1. Betaling
  4-1 Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant Roniko bv tot wederopzegging de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bank of -girorekening af te schrijven.
  4-2 Indien geen bankincassomachtiging wordt afgegeven door de klant wordt deze een rekening toegezonden en dient deze voor betaling zorg te dragen binnen 10 dagen na ontvangst. Daarbij dient altijd het betalingskenmerk te worden vermeld.
  4-3 Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Roniko bv, niet-tijdig of niet-volledig betalen, dan zijn over het verschuldigde bedrag tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, gefixeerd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een maximum van € 40,- 4-4 Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Roniko bv, niet-tijdig of niet-volledig betalen, dan is over het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, vanaf de factuurdatum van de bestelling.
 1. Geen zichttermijn
  5-1 Voor uw bestellingen geldt geen zichttermijn. Aangezien het tijdschrift PuzzelBrein een periodiek is (dat binnen vier weken veroudert) kan Roniko bv geen retourzendingen accepteren, behoudens voor zover anders is bepaald in de artikelen 6 en 8 van deze voorwaarden.
 2. Beëindiging, verlenging en opschorting
  6-1 Binnen 14 dagen na de meegedeelde eerste verschijningsdatum kan de klant de aangegane overeenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. Alsdan komen alleen de rechtstreekse kosten verbonden aan het retoursturen van de zaak voor rekening van de klant. Alsdan wordt een eventueel al betaald bedrag binnen 14 dagen na de ontbinding geretourneerd.
  6-2 Een abonnement dat is aangegaan wordt stilzwijgend verlengd voor de periode van 3 maanden, tenzij de klant uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de einddatum van het abonnement – bij voorkeur schriftelijk, per post of email – opzegt. ( De einddatum is de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt). Na afloop van iedere abonnementsperiode kan een klant de betaalperiode aanpassen. 6-3 Bij acties is het mogelijk dat er afwijkende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat het abonnement steeds met 1 maand wordt verlengd en dat een opzegtermijn van 2 weken geldt. Of dat er niet stilzwijgend verlengd wordt. In die gevallen staan die afwijkende voorwaarden duidelijk beschreven. 6-4 Als niet schriftelijk wordt opgezegd, en er is onduidelijkheid of onenigheid over de vraag over er is opgezegd, ligt de bewijslast ter zake de opzegging bij de klant.
  6-5 Over opmerkingen of vragen over de afwerking van het in dit artikel bepaalde kan de klant contact met Roniko bv opnemen via het onderstaande email- of correspondentieadres. De artikelen 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van toepassing. 6-6 Roniko bv is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van Roniko bv de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op klant rustende verplichtingen. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen het niet betalen van een factuur binnen de in dit artikel vastgelegde betalingstermijn. 6-7 Roniko bv kan opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de voor levering bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.
 1. Aanpassen algemene voorwaarden
  Roniko bv heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van toepassing blijft steeds de versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van het totstandkomen van de met de klant gesloten overeenkomst.
 2. Kwaliteit en klachttermijn
  8-1 Roniko bv gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen. Mocht er iets niet goed zijn aan het geleverde dan dient de klant dit onmiddellijk aan Roniko bv te melden via onderstaande contactgegevens en het product binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, vermits daarom binnen de genoemde termijn wordt gevraagd.
  8-2 Indien een klacht gegrond is, wordt kosteloos een nieuw exemplaar beschikbaar gesteld. De klant heeft geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding. 8-3 Indien de klant een klacht heeft kan deze Roniko bv bereiken via klantenservice@puzzelbrein.nl of telefonisch op 0031 (0)40-7440503. 8-4 De klant kan ook beroep doen op de geschillencommisie en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU (www.ec.europa.eu/consumers/odr).
 3. Beperking aansprakelijkheid
  9-1 De aansprakelijkheid van Roniko bv uit hoofde van de overeenkomst met de klant is, onverminderd het bepaalde in artikel 8-2 van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product, waarop de schade betrekking heeft.
  9-2 Roniko bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
  9-3 Indien Roniko bv aansprakelijk is jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid bovendien in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van PuzzelBrein terzake wordt uitgekeerd.
  9-4 Roniko bv is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik door een klant van een geleverd product en adviseert voor gebruik altijd de bij een product ingesloten gebruiksaanwijzingen te lezen.
 4. Geschillen en toepasselijk recht
  10-1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  10-2 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  10-3 De in ’s-Hertogenbosch bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen over de uitvoering of uitleg van deze overeenkomst, behoudens voor zover wettelijk dwingendrechtelijk anders voorgeschreven.
  10-4 Voor zover enige tussen partijen geldende bepaling wegens strijd met enig rechtsvoorschrift nietig is, blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien verstande, dat partijen in dat geval gehouden zijn om zich te gedragen in overeenstemming met verbintenissen en verplichtingen die het effect van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderen, zonder in strijd te zijn met enig rechtsvoorschrift.
 5. Bescherming persoonsgegevens
  11-1 Roniko BV verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de totstandkoming en de uitvoering van de (leverings-) overeenkomst, dus om bladen te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen; om facturen te sturen en om de klant te informeren over producten en acties van Roniko BV of om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, of een service bericht toe te sturen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. En om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.
  11-2 Uw gegevens worden niet gedeeld/verhuurd aan derden. 11-3 Meer informatie hierover en over uw klantrechten mbt de bescherming van de data worden beschreven in de Privacy Verklaring, die is in te zien op de website www.puzzelbrein.nl. 11-4 Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij PuzzelBrein werkzame personen; deskundigen of andere derden, is het mogelijk, dat een gefingeerde naam of foto wordt gebruikt, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon.
 1. Adreswijzigingen
  Eventuele onjuistheden van door Roniko bv aan de klant vermelde gegevens moeten direct door de klant aan Roniko bv worden gemeld. Ook adreswijzigingen dienen altijd te worden gemeld aan Roniko bv. Als dit niet gebeurt, komen miscommunicatie en/of leveringen aan een verkeerd of oud adres voor uw rekening.
 2. Herroepingsrecht
  13-1 Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. Hiertoe moet de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres het goed aanmelden via zijn persoonlijke account op de website van Roniko bv, of Roniko bv hiervan schriftelijk in kennis stellen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen mag ook gebruik worden gemaakt van het modelformulier, dat via deze link is te downloaden
  13-2 Indien de koper tijdig gebruikmaakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij recht op de teruggave van het door hem aan Roniko bv betaalde bedrag, welke binnen 14 dagen na de dag waarop Roniko bv door de koper geïnformeerd werd van zijn beslissing tot herroeping. De onderneming verricht de terugbetaling door gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de cosument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
  13-3 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het verzakingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Roniko bv terugzenden. De kosten van de terugzending zijn ten laste van de koper en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De koper draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij terugzending ingevolge het door hem uitgeoefende verzakingsrecht.
 3. Intellectueel recht
  Roniko bv blijft eigenaar van haar intellectuele rechten die betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten.
 1. Contact- en identiteitsgegevens 

Volledige naam:   Roniko BV
KvK nummer:       17208692
BTW-nummer:     NL8182.01.046.B01
IBAN:                   NL39ABNA0437820416
Postadres:            Postbus 4393, 6202 VB Maastricht
Bezoekadres:       Generaal Hobbsstraat 9 6224 DW Maastricht
Telefoon:              040-744.05.03, werkdagen van 10-12 (gebruikelijke belkosten)
Mailadres:            klantenservice@puzzelbrein.nl
Website:               www.puzzelbrein.nl


Algemene Voorwaarden voor België versie 29-03-2022

 1.  Contactgegevens
  Volledige naam:    Roniko BV
  KvK nummer:        17208692
  BTW-nummer:      NL8182.01.046.B01
  IBAN:                    NL39ABNA0437820416
  Postadres:            Postbus 4393, 6202 VB Maastricht
  Bezoekadres:       Generaal Hobbsstraat 9 6224 DW Maastricht, Nederland
  Telefoon:              0031 (0)40-744.05.03, werkdagen van 10-12 (gebruikelijke belkosten)
  Mailadres:            klantenservice@puzzelbrein.nl
  Website:               www.puzzelbrein.nl
 2. Algemeen
  Deze AV zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van Roniko bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Roniko bv en de koper. De huidige AV zijn voor de klant vrij te raadplegen op de website van Roniko bv. De registratie van de klant bij Roniko bv gaat zonder meer gepaard met de kennisname en de aanvaarding van de huidige AV. De bestelling gaat evenzeer gepaard met de aanvaarding van de AV. De aanvaarding van het aanbod impliceert evenzeer de aanvaarding van de AV, die een deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich al dan niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van de AV. Alleszins beschikt de klant over een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de huidige AV, die duidelijk zichtbaar zijn op de website van Roniko bv. De huidige voorwaarden hebben voorrang op de AV van de klant. De Nederlandse versie primeert boven een vertaling van de AV.                                                                                                                                                                                                                                De verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar). Roniko bv behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, doch weliswaar nooit in het nadeel van de verbonden consument. De geldende voorwaarden zijn deze die geldig waren tijdens de plaatsing van een bestelling door de klant. De gebeurlijke nietigheid van een beding kan geenszins aanleiding geven tot een integrale nietigheid van alle algemene verkoopsvoorwaarden van Roniko bv.
 3. Gebruiksvoorwaarden en privacyreglement
  De Terms of use en het privacyreglement zijn van toepassing op de relatie tussen klant en Roniko bv, zoals gepubliceerd op de website van PuzzelBrein. Voor zover er tegenstrijdigheden mochten staan in deze bepalingen, geldt dat de bepalingen uit het privacyreglement voorrang hebben op de beide andere regelingen en dat deze AV voorrang hebben op de Terms of use
 4. Prijzen en leveringsvoorwaarden
  a. De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen echter worden doorgerekend.
  b. De aanschafprijs van het tijdschrift PuzzelBrein kan tussentijds worden aangepast. Deze prijs geldt dan – indien vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen.
  c. Roniko bv spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van Roniko bv.
  d. Ontvangt de klant producten die hij niet heeft besteld, dan moet de klant Roniko bv hiervan binnen 14 werkdagen na ontvangst op de hoogte stellen.
 5. Geen zichttermijn
  Voor uw bestellingen geldt geen zichttermijn. Aangezien het tijdschrift PuzzelBrein een periodiek is (dat binnen vier weken verouderd is) kan PuzzelBrein geen retourzendingen accepteren, tenzij anders bepaald in de overige artikelen van deze voorwaarden.
 6. Bestelling en levering
  a. Telefonische bestellingen worden schriftelijk door Roniko bv aan de klant bevestigd. De klant erkent door de verkoper duidelijk te zijn ingelicht omtrent enerzijds diens rechten en anderzijds de aard van het aangekochte product en de prijs ervan. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige AV en het hem toekomende herroepingsrecht.
  b. Afzetgebied: Roniko bv voert leveringen uit in Europa.
  c. Bij verkoop op afstand omvat de prijs weergegeven in het aanbod alle kosten, behoudens desgevallend deze van retour door de klant.
  d. Levering en levertijd: de door Roniko bv opgegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren, indien de levering niet geschiedt binnen de 30 dagen. Roniko bv is geenszins verplicht tot de betaling van een schadevergoeding ingevolge een niet-tijdige levering. Weliswaar zal Roniko bv de nodige inspanningen leveren om de bestelde goederen tijdig te leveren. Levering geschiedt nadat de betaling door Roniko bv is ontvangen en voor zover de goederen voorradig zijn. Roniko bv is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering ingevolge laattijdige levering door haar leverancier. Vertraging ingevolge fouten/nalatigheid door de transporteur kan Roniko bv niet worden toegerekend.
  e. Roniko bv zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Roniko bv.
 7. Betaling
  a. De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde betalingen. Ontvangt de klant producten die niet zijn besteld, dan dient de klant Roniko bv hiervan binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. Ontvangt de klant meer of andere producten dan besteld, dan dient de klant Roniko bv direct op de hoogte te stellen. b. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Roniko bv, niet tijdig of niet volledig betalen, dan zijn op het verschuldigde bedrag ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vastgelegd op maximaal 10% van het factuurbedrag.
  c. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Roniko bv, niet tijdig of niet volledig betalen, dan is op het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 0,8% per maand verschuldigd, vanaf de factuurdatum van de bestelling.
  d. Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant PuzzelBrein, tot wederopzegging, om de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bankrekening af te schrijven.
  e. Zonder bankincassomachtiging van de klant krijgt de klant een factuur die hij moet betalen binnen 14 dagen na ontvangst. Daarbij moet de klant altijd het betalingskenmerk vermelden.
 8. Internet
  Roniko bv zal met alle middelen trachten de werking van haar internetdienst zonder storingen te garanderen. Het komt Roniko bv toe om de omvang en functionaliteit van de website te wijzigen/onderhouden. Roniko bv zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onderbreking en/of verstoring van de aangeboden diensten, voor verlies van gegevens of het verspreiden van een virus.
 9. Herroepingsrecht
  a. Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. Hiertoe moet de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres het goed aanmelden via zijn persoonlijke account op de website van Roniko bv, of Roniko bv hiervan schriftelijk in kennis stellen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen mag ook gebruik worden gemaakt van het modelformulier, dat via deze link is te downloaden. b. Indien de koper tijdig gebruikmaakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij recht op de teruggave van het door hem aan Roniko bv betaalde bedrag, welke binnen 14 dagen na de dag waarop Roniko bv door de koper geïnformeerd werd van zijn beslissing tot herroeping. De onderneming verricht de terugbetaling door gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
  c. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het verzakingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Roniko bv terugzenden. De kosten van de terugzending zijn ten laste van de koper en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De koper draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij terugzending ingevolge het door hem uitgeoefende verzakingsrecht.
 10. Overmacht
  Roniko bv is gerechtigd om de koopovereenkomst te ontbinden, indien Roniko bv haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Roniko bv kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Roniko bv betaalde bedrag. De terugbetaling zal in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding plaatsvinden. De koper heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.
 11. Persoonsgegevens a. Roniko BV verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de totstandkoming en de uitvoering van de (leverings-) overeenkomst, dus om bladen te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen; om facturen te sturen en om de klant te informeren over producten en acties van Roniko BV of om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, of een service bericht toe te sturen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. En om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie. c. Meer informatie hierover en over uw klantrechten mbt de bescherming van de data worden beschreven in de Privacy Verklaring, die is in te zien op de website www.puzzelbrein.nl. d. Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij Roniko bv werkzame personen; deskundigen of andere derden, is het mogelijk, dat een gefingeerde naam of foto wordt gebruikt, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon.
 12. Beëindiging, verlenging en opschorting
  a. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 28 of 52 weken, doch zal bij ontstentenis van opzeg door de consument, uiterlijk 4 weken voor het verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend worden verlengd met een periode van 3 maanden. De opzeg door de consument moet schriftelijk (per post of per e-mail) gebeuren aan de zetel van Roniko bv. Opzeggen kan ook via het klantenportaal op de website.
  b. Bij acties is het mogelijk dat er afwijkende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat het abonnement steeds met 4 weken wordt verlengd en dat een opzegtermijn van 2 weken geldt. Of dat er niet stilzwijgend verlengd wordt. In die gevallen staan die afwijkende voorwaarden duidelijk beschreven bij het inschrijfformulier en in de bevestiging.
  c. Als de klant niet schriftelijk opzegt, en er onduidelijkheid of onenigheid is over de vraag of er is opgezegd, ligt de bewijslast over de opzegging bij de klant.
  d. Over opmerkingen of vragen over de afwerking van het in dit artikel bepaalde kan de klant contact met Roniko bv opnemen via de vermelde contactgegevens.
  e. Roniko bv is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van Roniko bv – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet-behoorlijke nakoming van verplichtingen van de klant. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen de niet-betaling van een factuur binnen de in dit artikel vastgelegde betalingstermijn.
  f. Roniko bv kan de overeenkomst opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.
 13. Wettelijke garantie Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal de koper zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 14. Beperking en aansprakelijkheid
  a. De aansprakelijkheid van Roniko bv uit hoofde van de overeenkomst met de klant is, onverminderd andere artikelen van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product, waarop de schade betrekking heeft.
  b. Roniko bvis niet aansprakelijk voor gevolgschade.
  c. Indien Roniko bv aansprakelijk is jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid bovendien in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Roniko bv hiervoor wordt uitgekeerd.
  d. Roniko is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik van een geleverd product door een klant en adviseert om voor gebruik altijd de bij een product ingesloten gebruiksaanwijzingen te lezen.
 15. Intellectueel recht
  Roniko bv blijft eigenaar van haar intellectuele rechten die betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten.
 16. Geschillen en toepasselijk recht
  Indien de klant een klacht heeft kan deze Roniko bv bereiken via klantenservice@puzzelbrein.nl of telefonisch op 0031 (0)40-7440503. b. De klant kan ook beroep doen op de geschillenregeling bij de Consumenten ombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be/nl) en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU (www.ec.europa.eu/consumers/odr).
 17. Geschillen en toepasselijk recht
  De rechtbank van de woonplaats van de koper is bevoegd om een geschil te beslechten. Het materiële recht van de staat van de woonplaats van de koper/consument is

Word abonnee van PuzzelBrein

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

PuzzelBrein. De volgende nummers verschijnen op 29 september, 27 oktober en 24 november.

Klik hier om meer te lezen