Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Nederland versie 21-05-2018

1. Toepasselijkheid 
Dit zijn algemene voorwaarden van Roniko B.V. h.o.d.n. PuzzelBrein, verder te noemen: PuzzelBrein die betrekking hebben alle bestellingen van, of samenhangend met het vier wekelijks tijdschrift PuzzelBrein dat zij uitgeeft. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien expliciet overeengekomen en/of als via de website (producten van) het tijdschrift PuzzelBrein wordt/worden besteld. Deze zijn alsdan van toepassing op de overeenkomst die door een bestelling tot stand komt en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten die de klant al heeft gesloten met PuzzelBrein of in de toekomst nog sluit met PuzzelBrein.

2. Terms of Use en privacy reglement
Op de relatie tussen klant en PuzzelBrein zijn van toepassing de terms of Use en het Privacy reglement, als gepubliceerd op de website van PuzzelBrein. Voor zover er tegenstrijdigheden mochten staan in deze bepalingen, geldt dat de bepalingen uit het Privacy reglement voorrang hebben op de beide andere regelingen en dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de Terms of Use.

3. Prijzen en leveringsvoorwaarden
3-1 De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen echter worden doorberekend.
3-2 De aanschafprijs van het tijdschrift PuzzelBrein kan worden aangepast. Deze nieuwe prijs geldt dan – vermits vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementsperiode.
3-3 PuzzelBrein spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van PuzzelBrein.
3-4 Ontvangt de klant producten die niet zijn besteld, dan dient de klant PuzzelBrein hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen.                                                                                                                            3-5 De kosten van bezorging buiten Nederland kunnen separaat bij de klant in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement.

4. Betaling
4-1 Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant PuzzelBrein tot wederopzegging de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bank of -girorekening af te schrijven.
4-2 Indien geen bankincassomachtiging wordt afgegeven door de klant wordt deze een rekening toegezonden en dient deze voor betaling zorg te dragen binnen 10 dagen na ontvangst. Daarbij dient altijd het betalingskenmerk te worden vermeld.
4-3 Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door PuzzelBrein, niet-tijdig of niet-volledig betalen, dan zijn over het verschuldigde bedrag tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, gefixeerd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een maximum van € 40,-                                          4-4 Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door PuzzelBrein, niet-tijdig of niet-volledig betalen, dan is over het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd, vanaf de factuurdatum van de bestelling.

5. Geen zichttermijn
5-1 Voor uw bestellingen geldt geen zichttermijn. Aangezien het tijdschrift PuzzelBrein een periodiek is (dat binnen vier weken veroudert) kan PuzzelBrein geen retourzendingen accepteren, behoudens voor zover anders is bepaald in de artikelen 6 en 8 van deze voorwaarden.

6. Beëindiging, verlenging en opschorting
6-1 Binnen 14 dagen na de meegedeelde eerste verschijningsdatum kan de klant de aangegane overeenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. Alsdan komen alleen de rechtstreekse kosten verbonden aan het retoursturen van de zaak voor rekening van de klant. Alsdan wordt een eventueel al betaald bedrag binnen 30 dagen na de ontbinding geretourneerd.
6-2 Een abonnement dat is aangegaan wordt stilzwijgend verlengd voor de periode van 3 maanden, tenzij de klant uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de einddatum van het abonnement – bij voorkeur schriftelijk, per post of email – opzegt. ( De einddatum is de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt).Na afloop van iedere abonnementsperiode kan een klant de betaalperiode aanpassen.
6-3 Als niet schriftelijk wordt opgezegd, en er is onduidelijkheid of onenigheid over de vraag over er is opgezegd, ligt de bewijslast terzake de opzegging bij de klant.
6-4 Over opmerkingen of vragen over de afwerking van het in dit artikel bepaalde kan de klant contact met ons opnemen via het onderstaande email- of correspondentieadres. De artikelen 7:46a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) zijn van toepassing.
6-5 PuzzelBrein is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van PuzzelBrein – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet behoorlijke nakoming van de op klant rustende verplichtingen. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen het niet betalen van een factuur binnen de in dit artikel vastgelegde betalingstermijn.
6-6 PuzzelBrein kan opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de voor levering bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.

7. Aanpassen algemene voorwaarden
PuzzelBrein heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van toepassing blijft steeds de versie van de Algemene Voorwaarden ten tijde van het totstandkomen van de met de klant gesloten overeenkomst.

8. Kwaliteit en klachttermijn
8-1 PuzzelBrein gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen. Mocht er iets niet goed zijn aan het geleverde dan dient de klant dit onmiddellijk aan PuzzelBrein te melden via onderstaande contactgegevens en het product binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, vermits daarom binnen de genoemde termijn wordt gevraagd.
8-2 Indien een klacht gegrond is, wordt kosteloos een nieuw exemplaar beschikbaar gesteld. De klant heeft geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

9. Beperking aansprakelijkheid
9-1 De aansprakelijkheid van PuzzelBrein uit hoofde van de overeenkomst met de klant is, onverminderd het bepaalde in artikel 8-2 van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product, waarop de schade betrekking heeft.
9-2 PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
9-3 Indien PuzzelBrein aansprakelijk is jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid bovendien in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van PuzzelBrein terzake wordt uitgekeerd.
9-4 PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik door een klant van een geleverd product en adviseert voor gebruik altijd de bij een product ingesloten gebruiksaanwijzingen te lezen.

10. Geschillen en toepasselijk recht
10-1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10-2 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10-3 De in ’s-Hertogenbosch bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen over de uitvoering of uitleg van deze overeenkomst, behoudens voor zover wettelijk dwingendrechtelijk anders voorgeschreven.
10-4 Voor zover enige tussen partijen geldende bepaling wegens strijd met enig rechtsvoorschrift nietig is, blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien verstande, dat partijen in dat geval gehouden zijn om zich te gedragen in overeenstemming met verbintenissen en verplichtingen die het effect van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderen, zonder in strijd te zijn met enig rechtsvoorschrift.

11. Bescherming persoonsgegevens

11-1 Roniko BV verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de totstandkoming en de uitvoering van de (leverings-) overeenkomst, dus om bladen te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen; om facturen te sturen en om de klant te informeren over producten en acties van Roniko BV of om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, of een service bericht toe te sturen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. En om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

11-2 Een deel van uw gegevens (naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en soms telefoonnummer) kan worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, zoals bijvoorbeeld loterijen, fondsenwervers, uitgevers, homeshopping bedrijven ect. en waaronder ook Post.nl voor direct marketing acties (DM of TM); en/of verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. We kunnen deze data filteren op leeftijd of geslacht. Deze derden kunnen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Meer informatie hierover en over uw klantrechten mbt de bescherming van de data worden beschreven in de Privacy Verklaring, die is in te zien op de website www.puzzelbrein.nl.

11-3 Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij PuzzelBrein werkzame personen; deskundigen of andere derden, zal het gewoonlijk zo zijn, dat een gefingeerde naam of foto wordt gebruikt, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon.

12. Adreswijzigingen
Eventuele onjuistheden van door PuzzelBrein aan de klant vermelde gegevens moeten direct door de klant aan PuzzelBrein worden gemeld. Ook adreswijzigingen dienen altijd te worden gemeld aan PuzzelBrein. Als dit niet gebeurt, komen miscommunicatie en/of leveringen aan een verkeerd of oud adres voor uw rekening.

13. Herroepingsrecht
Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. Hiertoe moet de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres het goed aanmelden via zijn persoonlijke account op de website van Roniko bv, of Roniko bv hiervan schriftelijk in kennis stellen. De rechtstreekse kosten in verband met de terugzending van het goed, zijn voor rekening van de koper. Indien de koper tijdig gebruikmaakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij recht op de teruggave van het door hem aan Roniko bv betaalde bedrag. De teruggave zal in elk geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding plaatsvinden.
13-1 Het bepaalde in de voorgaande paragraaf geldt niet ten aanzien van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Roniko bv geen invloed heeft.
13-2 Het bepaalde in de voorgaande paragraaf geldt niet ten aanzien van zaken:
a. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. snel kunnen bederven of verouderen;
e. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
f.  abonnementen van kranten en tijdschriften;
g. op maat gemaakte goederen;
h. puzzelmagazines die werden gebruikt.
13-3 Het bepaalde in artikel 9a geldt voorts niet in geval van diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijven of vrijetijdsbesteding indien er een bepaalde (verval)datum of periode is vastgelegd. Het geldt ook niet voor weddenschappen en loterijen.
13-4 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het verzakingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Roniko bv terugzenden. De kosten van de terugzending zijn ten laste van de koper en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De koper draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij terugzending ingevolge het door hem uitgeoefende verzakingsrecht.

14. Contact- en identiteitsgegevens PuzzelBrein

Volledige naam: Roniko bv
KvK-nummer: 17208692
BTW-nummer: NL8182.01.046.B01
Correspondentieadres: Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven
Bezoekadres: Mark 4, 5504 MJ Veldhoven, Nederland
Telefoon: 040-7440503, ma-woe-vr van 10:00 – 12:00 uur,
muv feestdagen (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres: info@puzzelbrein.nl
Website: www.puzzelbrein.nl

Algemene Voorwaarden voor België

1.  Algemeen

Onder Roniko bv wordt in deze algemene voorwaarden (AV) en elders op de site verstaan:

Volledige naam: Roniko bv
KvK-nummer: 17208692
Maatschappelijke zetel: Mark 4, 5504 MJ Veldhoven, Nederland
Telefoon: 0031 (0)40-7440503 op ma t/m vrij van 10-12 uur  (gebruikelijke belkosten)
E-mailadres: klantenservice@puzzelbrein.nl
Website: www.puzzelbrein.nl

2. Deze AV zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van Roniko bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Roniko bv en de koper. De huidige AV zijn voor de klant vrij te raadplegen op de website van Roniko bv. De registratie van de klant bij Roniko bv gaat zonder meer gepaard met de kennisname en de aanvaarding van de huidige AV. De bestelling gaat evenzeer gepaard met de aanvaarding van de AV. De aanvaarding van het aanbod impliceert evenzeer de aanvaarding van de AV, die een deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant zich al dan niet expliciet heeft uitgesproken over de toepassing van de AV. Alleszins beschikt de klant over een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de huidige AV, die duidelijk zichtbaar zijn op de website van Roniko bv. De huidige voorwaarden hebben voorrang op de AV van de klant. De Nederlandse versie primeert boven een vertaling van de AV.

De verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar). Roniko bv behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, doch weliswaar nooit in het nadeel van de verbonden consument. De geldende voorwaarden zijn deze die geldig waren tijdens de plaatsing van een bestelling door de klant.

De gebeurlijke nietigheid van een beding kan geenszins aanleiding geven tot een integrale nietigheid van alle algemene verkoopsvoorwaarden van Roniko bv.

3. Gebruiksvoorwaarden en privacyreglement
De gebruiksvoorwaarden en het privacyreglement zijn van toepassing op de relatie tussen klant en PuzzelBrein, zoals gepubliceerd op de website van PuzzelBrein. Voor zover er tegenstrijdigheden mochten staan in deze bepalingen, geldt dat de bepalingen uit het privacyreglement voorrang hebben op de beide andere regelingen en dat deze AV voorrang hebben op de gebruiksvoorwaarden.

4. Prijzen en leveringsvoorwaarden
a. De prijzen worden binnen de looptijd van de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege kunnen echter worden doorgerekend.
b. De aanschafprijs van het tijdschrift PuzzelBrein kan tussentijds worden aangepast. Deze prijs geldt dan – indien vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen.
c. PuzzelBrein spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van PuzzelBrein.
d. Ontvangt de klant producten die hij niet heeft besteld, dan moet de klant PuzzelBrein hiervan binnen 10 werkdagen na ontvangst op de hoogte stellen.

5. Geen zichttermijn
Voor uw bestellingen geldt geen zichttermijn. Aangezien het tijdschrift PuzzelBrein een periodiek is (dat binnen vier weken verouderd is) kan PuzzelBrein geen retourzendingen accepteren, tenzij anders bepaald in de overige artikelen van deze voorwaarden.

6. Bestelling en levering
a. Telefonische bestellingen worden schriftelijk door Roniko bv aan de klant bevestigd. De klant erkent door de verkoper duidelijk te zijn ingelicht omtrent enerzijds diens rechten en anderzijds de aard van het aangekochte product en de prijs ervan. De klant werd tevens gewezen op de inhoud van huidige AV en het hem toekomende herroepingsrecht.
b. Afzetgebied: Roniko bv voert leveringen uit in Europa.
c. Bij verkoop op afstand omvat de prijs weergegeven in het aanbod alle kosten, behoudens desgevallend deze van retour door de klant.
d. Levering en levertijd: de door Roniko bv opgegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren, indien de levering niet geschiedt binnen de 30 dagen. Roniko bv is geenszins verplicht tot de betaling van een schadevergoeding ingevolge een niet-tijdige levering. Weliswaar zal Roniko bv de nodige inspanningen leveren om de bestelde goederen tijdig te leveren. Levering geschiedt nadat de betaling door Roniko bv is ontvangen en voor zover de goederen voorradig zijn. Roniko bv is niet verantwoordelijk voor vertraging in de levering ingevolge laattijdige levering door haar leverancier. Vertraging ingevolge fouten/nalatigheid door de transporteur kan Roniko bv niet worden toegerekend.
e. Roniko bv zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Roniko bv.
f. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 28 weken, doch zal bij ontstentenis van opzeg door de consument, uiterlijk 4 weken voor het verstrijken van de overeengekomen duur, stilzwijgend worden verlengd met een periode van 28 weken. De opzeg door de consument moet schriftelijk gebeuren aan de zetel van Roniko bv.

7. Betaling
a. De klant is gehouden tot tijdige en stipte betaling van het abonnementsgeld en eventuele andere verschuldigde betalingen. Ontvangt de klant producten die niet zijn besteld, dan dient de klant Roniko bv hiervan binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. Ontvangt de klant meer of andere producten dan besteld, dan dient de klant Roniko bv direct op de hoogte te stellen. Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant Roniko bv tot wederopzegging om de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bankrekening af te schrijven. Zonder bankincassomachtiging van de klant wordt door Roniko bv een rekening toegezonden en moet de klant binnen 14 dagen na ontvangst van deze factuur betalen. Daarbij dient altijd het betalingskenmerk te worden vermeld. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Roniko bv, niet tijdig of niet volledig betalen, dan zijn op het verschuldigde bedrag ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vastgelegd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door Roniko bv, niet tijdig of niet volledig betalen, dan is op het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, vanaf de factuurdatum van de bestelling. Tevens worden administratiekosten in rekening gebracht: € 6,50 bij de eerste herinnering, € 15 bij de eerste aanmaning en € 20 bij de derde en dus de laatste aanmaning. Bij terugboeking van betaling door de klant is deze (behalve indien een contractuele of wettelijke rechtvaardigingsgrond aanwezig is) administratiekosten verschuldigd aan Roniko bv van maximaal € 20 plus de toepasselijke bank- en/of transactiekosten. Alle betalingen geschieden zonder verrekening, inhouding of opschorting, behoudens schriftelijk overeengekomen of een dwingend wettelijk recht daartoe.
b. Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant PuzzelBrein, tot wederopzegging, om de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bankrekening af te schrijven.
c. Zonder bankincassomachtiging van de klant krijgt de klant een factuur die hij moet betalen binnen 14 dagen na ontvangst. Daarbij moet de klant altijd het betalingskenmerk vermelden.
d. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door PuzzelBrein, niet tijdig of niet volledig betalen, dan zijn op het verschuldigde bedrag tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, vastgelegd op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75.
e. Mocht de klant, na daartoe aangemaand te zijn door PuzzelBrein, niet tijdig of niet volledig betalen, dan is op het verschuldigde bedrag een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum van de bestelling.

8. Internet
Roniko bv zal met alle middelen trachten de werking van haar internetdienst zonder storingen te garanderen. Het komt Roniko bv toe om de omvang en functionaliteit van de website te wijzigen/onderhouden. Roniko bv zal in geen geval aansprakelijk zijn voor onderbreking en/of verstoring van de aangeboden diensten, voor verlies van gegevens of het verspreiden van een virus.

9. Herroepingsrecht
Gedurende 14 dagen na ontvangst van de geleverde goederen op het afleveradres is de koper gerechtigd om van de koopovereenkomst zonder opgave van reden af te zien. Hiertoe moet de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres het goed aanmelden via zijn persoonlijke account op de website van Roniko bv, of Roniko bv hiervan schriftelijk in kennis stellen. De rechtstreekse kosten in verband met de terugzending van het goed, zijn voor rekening van de koper. Indien de koper tijdig gebruikmaakt van zijn verzakingsrecht, heeft hij recht op de teruggave van het door hem aan Roniko bv betaalde bedrag. De teruggave zal in elk geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding plaatsvinden
9-1 Het bepaalde in de voorgaande paragraaf geldt niet ten aanzien van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Roniko bv geen invloed heeft.
9-2 Het bepaalde in de voorgaande paragraaf geldt niet ten aanzien van zaken:
a. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. snel kunnen bederven of verouderen;
e. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
f.  abonnementen van kranten en tijdschriften;
g. op maat gemaakte goederen;
h. puzzelmagazines die werden gebruikt.
9-3 Het bepaalde in artikel 9a geldt voorts niet in geval van diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijven of vrijetijdsbesteding indien er een bepaalde (verval)datum of periode is vastgelegd. Het geldt ook niet voor weddenschappen en loterijen.
9-4 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het verzakingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Roniko bv terugzenden. De kosten van de terugzending zijn ten laste van de koper en dit in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De koper draagt het risico van beschadiging en/of verlies bij terugzending ingevolge het door hem uitgeoefende verzakingsrecht.

10. Overmacht
Roniko bv is gerechtigd om de koopovereenkomst te ontbinden, indien Roniko bv haar verplichtingen op grond van overmacht tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Roniko bv kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door haar leveranciers niet (tijdig of niet onder dezelfde condities) kunnen leveren. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Roniko bv betaalde bedrag. De teruggave zal in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding plaatsvinden. De koper heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

11. Persoonsgegevens

a. Roniko BV verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de totstandkoming en de uitvoering van de (leverings-) overeenkomst, dus om bladen te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen; om facturen te sturen en om de klant te informeren over producten en acties van Roniko BV of om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, of een service bericht toe te sturen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. En om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

b. Een deel van uw gegevens (naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en soms telefoonnummer) kan worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden, zoals bijvoorbeeld loterijen, fondsenwervers, uitgevers, homeshopping bedrijven ect. en waaronder ook Post.nl voor direct marketing acties (DM of TM); en/of verrijkingsdoeleinden; en/of validatiedoeleinden; en/of het actueel houden van bestanden en/of marktanalyse. We kunnen deze data filteren op leeftijd of geslacht. Deze derden kunnen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Meer informatie hierover en over uw klantrechten mbt de bescherming van de data worden beschreven in de Privacy Verklaring, die is in te zien op de website www.puzzelbrein.nl.

c. Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij PuzzelBrein werkzame personen; deskundigen of andere derden, zal het gewoonlijk zo zijn, dat een gefingeerde naam of foto wordt gebruikt, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon.

12. Beëindiging, verlenging en opschorting
a. Binnen 14 dagen na de meegedeelde eerste verschijningsdatum kan de klant de aangegane overeenkomst ontbinden, zonder opgave van redenen. In dat geval zijn alleen de rechtstreekse kosten verbonden aan de terugzending van de zaak voor rekening van de klant. Een eventueel al betaald bedrag wordt binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetaald.
b. Een abonnement dat is aangegaan wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de klant het uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de einddatum van het abonnement – bij voorkeur schriftelijk, per post of e-mail – opzegt. (De einddatum is de datum waarop de klant het laatste exemplaar van de lopende abonnementsperiode ontvangt.
c. Als de klant niet schriftelijk opzegt, en er onduidelijkheid of onenigheid is over de vraag of er is opgezegd, ligt de bewijslast over de opzegging bij de klant.
d. Over opmerkingen of vragen over de afwerking van het in dit artikel bepaalde kan de klant contact met ons opnemen via het onderstaande e-mail- of correspondentieadres.
e. PuzzelBrein is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van PuzzelBrein – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet-behoorlijke nakoming van verplichtingen van de klant. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen de niet-betaling van een factuur binnen de in dit artikel vastgelegde betalingstermijn.
f. PuzzelBrein kan de overeenkomst opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.

13. Aanpassen algemene voorwaarden
PuzzelBrein heeft het recht om deze AV tussentijds te wijzigen. Van toepassing blijft steeds de versie van de AV ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met de klant.

14. Kwaliteit en klachttermijn
a. PuzzelBrein gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen. Mocht er iets niet goed zijn aan het geleverde, dan dient de klant dit onmiddellijk aan PuzzelBrein te melden via onderstaande contactgegevens en het product binnen 10 werkdagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, als daarnaar binnen de genoemde termijn wordt gevraagd.
b. Indien een klacht gegrond is, wordt kosteloos een nieuw exemplaar beschikbaar gesteld. De klant heeft geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

15. Beperking en aansprakelijkheid.
a. De aansprakelijkheid van PuzzelBrein uit hoofde van de overeenkomst met de klant is, onverminderd andere artikelen van deze voorwaarden, beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de (deel)factuur die betrekking heeft op het geleverde product, waarop de schade betrekking heeft.
b. PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
c. Indien PuzzelBrein aansprakelijk is jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid bovendien in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van PuzzelBrein hiervoor wordt uitgekeerd.
d. PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor ondeskundig, verkeerd of onverstandig gebruik van een geleverd product door een klant en adviseert om voor gebruik altijd de bij een product ingesloten gebruiksaanwijzingen te lezen.

16. Roniko bv blijft eigenaar van haar intellectuele rechten die betrekking hebben op de door haar aangeboden diensten en producten.

17. Geschillen en toepasselijk recht
De rechtbank van de woonplaats van de koper is bevoegd om een geschil te beslechten. Het materiële recht van de staat van de woonplaats van de koper/consument is van toepassing.

Word abonnee van PuzzelBrein

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

PuzzelBrein nummer 1 verschijnt op 21 januari en nummer 2 op 18 februari.

Klik hier om meer te lezen