Algemene voorwaarden

Klik hier voor een downloadbare versie van de Algemene Voorwaarden van Roniko BV

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Roniko B.V. worden geleverd;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tussen Roniko B.V. en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Koper ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Koper en Roniko B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Uitgave: een fysieke of digitale publicatie of dienst van Roniko B.V., zoals PuzzelBrein
 • Website: alle websites van Roniko B.V., waaronder inbegrepen PuzzelBrein.nl en app.puzzelbrein.nl

Artikel 2 – Contactgegevens

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van PuzzelBrein, een handelsnaam van Roniko B.V. Onder Roniko B.V. wordt in deze algemene voorwaarden (AV) en elders op de site verstaan:

Volledige naam: Roniko B.V.

KvK nummer: 17208692

BTW nummer: NL8182.01.046.B01

IBAN: NL39ABNA0437820416

Postadres: Postbus 4393, 6202 VB Maastricht

Maatschappelijke zetel: Generaal Hobbsstraat 9 6224 DW Maastricht

Telefoon: 0031 (0)40-744.05.03, werkdagen van 10-12 (gebruikelijke belkosten)

Mailadres: klantenservice@puzzelbrein.nl

Website: www.puzzelbrein.nl

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Roniko B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Roniko B.V. en de Koper.
 2. De ongeldigheid van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.
 3. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst niet voorzien, treft Roniko B.V. een regeling naar redelijkheid.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 – Aanbod, aanvaarding en opschorting

 1. Het Aanbod is uitsluitend bestemd voor meerderjarige personen (18 jaar).
 2. Het PuzzelBrein Blad wordt exclusief geleverd in Nederland en België. De PuzzelBrein App is voor iedere Koper beschikbaar met inachtneming van lid 1.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod – waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot een (account)registratie op de website en het plaatsen van een elektronische of telefonische bestelling – en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Roniko B.V. voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de Roniko B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
 5. Alle bestellingen worden schriftelijk door Roniko B.V. aan de klant bevestigd. In de bevestiging worden de Algemene Voorwaarden meegezonden.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde periode. Indien geen periode is opgenomen dan is de duur van de Overeenkomst een jaar.
 7. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de einddatum van de Overeenkomst telkens stilzwijgend met de afgesproken termijn verlengd. Als er geen termijn is afgesproken geldt een termijn van drie maanden. Tenzij deze door één der Partijen ten minste vier weken vóór het verstrijken van de einddatum van de (stilzwijgend verlengde) Overeenkomst door bij voorkeur schriftelijke of elektronische opzegging is beëindigd.
 8. Bij abonnementen op de PuzzelBrein App kan tot de einddatum worden opgezegd.
 9. De bewijslast voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst ligt wettelijk bij de partij die zich op de gevolgen van de mededeling beroept. Wie de overeenkomst ontbindt moet aantonen dat de mededeling de geadresseerde ook daadwerkelijk tijdig heeft bereikt.
 10. Bij acties is het mogelijk dat er afwijkende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat het abonnement steeds met 4 weken wordt verlengd en dat een opzegtermijn van 2 weken geldt. Of dat er niet stilzwijgend verlengd wordt. In die gevallen staan die afwijkende voorwaarden duidelijk beschreven bij het inschrijfformulier en in de bevestiging.
 11. Roniko B.V. is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of – geheel naar eigen vrije keuze van Roniko B.V. – de nakoming van de overeenkomst op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval van niet-behoorlijke nakoming van verplichtingen van de klant. Daaronder wordt nadrukkelijk begrepen de niet-betaling van een factuur binnen de in deze Voorwaarden vastgelegde betalingstermijn.
 12. Roniko B.V. kan de overeenkomst opschorten middels een schriftelijke mededeling of, naar eigen keuze, door het niet meer leveren op de bestemde data, zonder schriftelijke vooraankondiging.

Artikel 5 – Prijzen en leveringsvoorwaarden

 1. Roniko B.V. behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen, indien wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, zoals verhogingen van accijnzen, belastingen en andere heffingen van overheidswege. Deze wijzigingen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 2. Het is Roniko B.V. toegestaan jaarlijkse haar prijzen aan te passen in overeenstemming met de inflatie-indexatie. Dit wordt niet gezien als een prijswijziging zoals hierboven vermeld.
 3. Overige prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De aanschafprijs van het tijdschrift PuzzelBrein kan tussentijds worden aangepast. Deze prijs geldt dan – indien vooraf op duidelijk kenbare wijze bekendgemaakt (bijvoorbeeld via het tijdschrift of de website) – automatisch vanaf de verlenging of vernieuwing van een abonnement, maar niet voor nog lopende abonnementen.
 5. Roniko B.V. spant zich in voor een tijdige en stipte levering op het door de klant opgegeven adres. Vervolgens ontvangt de klant steeds op tijd een nieuwe levering. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot aansprakelijkheid van Roniko B.V.
 6. Koper is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen tijdig aan Roniko B.V. te worden gemeld. Indien dit later gebeurt, kan juiste levering niet worden gegarandeerd.
 7. Uitvoering van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Koper opgegeven adres en/of e-mailadres.
 8. Ontvangt de klant producten die hij niet heeft besteld, dan moet de klant Roniko B.V. hiervan binnen 14 werkdagen na ontvangst op de hoogte stellen.
 9. De kosten van bezorging buiten Nederland kunnen separaat bij de klant in rekening worden gebracht, naast de kosten van het abonnement.

Artikel 6 – Toegang tot de PuzzelBrein App

 1. Toegang tot de PuzzelBrein App wordt verstrekt na het inschrijven op een abonnement.
 2. Koper verkrijgt toegang tot de betreffende digitale uitgaven door het registreren in de App omgeving en het aangaan van een abonnement.
 3. De inloggegevens die toegang geven tot de PuzzelBrein App zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Koper niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen de App of zijn inloggegevens aan derden te verstrekken.
 4. Koper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht.
 5. Roniko B.V. zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor de beschikbaarheid van de PuzzelBrein App, maar garandeert niet dat alle diensten op ieder moment bruikbaar zijn.
 6. Roniko B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Roniko B.V. te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van de website of applicatie, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Koper jegens Roniko B.V. ontstaat.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de Koper heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement.
 2. Betalingen kunnen enkel door middel van een machtiging tot bankincasso worden voldaan.
 3. Als een machtiging tot bankincasso wordt verstrekt, machtigt de klant Roniko B.V. tot wederopzegging de verschuldigde bedragen van de door haar verstrekte bank of -girorekening af te schrijven.
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Roniko B.V. is gewezen op de te late betaling en Roniko B.V. de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Roniko B.V. gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Roniko B.V. kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen.
 5. Het storneren van een door Roniko B.V. (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichting.
 6. Indien de Koper een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is Roniko B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij abonnementen op PuzzelBrein Blad

1. De Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot een abonnement op PuzzelBrein Blad met een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Roniko B.V. mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in:

a. op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de                           vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

b. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde                          periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft                ontvangen.

Bij een abonnement op de PuzzelBrein App

3. De Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot een abonnement op PuzzelBrein App met een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Roniko B.V. mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

4. Als de Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Roniko B.V.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Koper.

6. Indien de Koper tijdig gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, heeft hij recht op de teruggave van het door hem aan Roniko B.V. betaalde bedrag, welke binnen 14 dagen na de dag waarop Roniko B.V. door de Koper geïnformeerd werd van zijn beslissing tot herroeping. De onderneming verricht de terugbetaling door gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Koper tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Koper uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Koper als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Artikel 9 – Privacy

1. Roniko B.V. verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor de totstandkoming en de uitvoering van de (leverings-) overeenkomst, dus om bladen te leveren en deze aan te passen aan de behoeften en wensen; om facturen te sturen en om de klant te informeren over producten en acties van Roniko B.V. of om gebruikersinformatie, een prijswinnaarsbericht, of een service bericht toe te sturen. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. En om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

2. De gegevens worden niet gedeeld/verhuurd aan derden.

3. Meer informatie hierover en over uw klantrechten m.b.t. de bescherming van de data worden beschreven in de Privacy Verklaring, die is in te zien op de website www.puzzelbrein.nl.

4. Waar op de website of in andere reclame-uitingen namen worden genoemd of foto’s worden gebruikt van bij Roniko B.V. werkzame personen; deskundigen of andere derden, is het mogelijk, dat een gefingeerde naam of foto wordt gebruikt, ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgaven, de Website en Applicaties, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij Roniko B.V.

2. Het is de Koper niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de Uitgave of inhoud van de Website of Applicatie op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Roniko B.V.

Artikel 11- Kwaliteit en klachttermijn

1. Roniko B.V. gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen. Mocht er iets niet goed zijn aan het geleverde dan dient de klant dit onmiddellijk aan Roniko B.V. te melden via onderstaande contactgegevens en het product binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst terug te zenden. Van het laatste kan ontheffing worden gegeven, vermits daarom binnen de genoemde termijn wordt gevraagd.

2. Indien een klacht gegrond is, wordt kosteloos een nieuw exemplaar beschikbaar gesteld. De Koper heeft geen recht op enige andere vorm van schadevergoeding.

3. Indien de Koper een klacht heeft kan deze ons bereiken via klantenservice@puzzelbrein.nl of telefonisch op 0031 (0)40-7440503 (ma-woe-vrij van 10:00 – 12:00 uur – gebruikelijke belkosten)

4. De klant kan ook beroep doen op de geschillencommissie en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU (www.ec.europa.eu/consumers/odr).

Artikel 12 – wijziging Algemene Voorwaarden

Roniko B.V. kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven en op de website. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op toekomstige Overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27-11-2023

Word abonnee van het PuzzelBrein Blad

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein Blad staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

De volgende nummers van het Blad verschijnen op 5 juli, 2 augustus en 30 augustus.

Klik hier om meer te lezen