Actievoorwaarden PuzzelBrein Blad

Dit zijn de actievoorwaarden bij de prijspuzzels uit het PuzzelBrein Blad (hierna aangeduid als “Actie” of “Acties”). Op alle Acties zijn onderhavige voorwaarden van toepassing.

A. Organisator

De Acties worden georganiseerd door Roniko B.V. via het door haar uitgegeven PuzzelBrein Blad. Roniko is gevestigd te Maastricht op de Generaal Hobsstraat 9, hierna verwijzen wij gemakshalve naar “PuzzelBrein” als zijnde organisator.

B. Algemeen

 1. Het PuzzelBrein Blad verschijnt jaarlijks 13 keer. In iedere uitgave staan 32 puzzels met 32 prijzen die per uitgave worden uitgekeerd. In iedere uitgave staan daarnaast ook 4 puzzels met ieder een jaarprijs. Voor deze jaarprijzen wordt na iedere uitgave één genomineerde getrokken en aan het einde van de periode wordt er uit die 13 genomineerden één winnaar getrokken. Dit impliceert dat PuzzelBrein jaarlijks 1 groot en 13 kleine promotionele kansspelen organiseert.
 2. Deelname aan de Actie(s) betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

C. Actievoorwaarden 4 jaarprijzen

Lezers van het PuzzelBrein Blad kunnen meedingen naar 4 jaarprijzen. Iedere uitgave wordt één genomineerde getrokken en aan het einde van de periode wordt er uit die 13 genomineerden één winnaar getrokken. Deze  Actie wordt georganiseerd ter promotie van het PuzzelBrein Blad en wordt gekwalificeerd als een Groot Promotioneel Kansspel.

 1. Deelname
  • Aan de Actie die worden georganiseerd door het PuzzelBrein Blad kan worden deelgenomen door personen van 18 jaar en ouder door inzending van de oplossingen van de puzzels die in het blad PuzzelBrein worden gepubliceerd i.h.k.v. een specifieke actie. Dit kan zowel elektronisch (via de klantomgeving of via e-mail) als met een papieren oplossingsbon.
  • Alle oplossingen en creaties dienen uiterlijk op bij de puzzel vermelde datum bij PuzzelBrein binnen te zijn. Inzendingen die te laat, onleesbaar zijn of onvolledige gegevens bevatten worden uitgesloten van deelname.
  • Per persoon kan eenmaal de oplossing van een puzzel worden ingezonden. Bij meerdere inzendingen zal alleen de eerste inzending meedingen naar de prijs.
  • Per trekking en per kansspel kan een deelnemer maximaal één prijs winnen. Een deelnemer kan dus slechts één jaarprijs per jaar winnen. Indien een deelnemer meerdere prijzen wint, dan ontvangt hij alleen de prijs met de hoogste waarde. Voor de prijs met de lagere waarde wordt een nieuwe winnaar getrokken.
  • Deelname aan deze actie is gratis.
  • De actie loopt van juli 2023 tot september 2024
 2. Uitsluiting van deelname
  • Medewerkers van Roniko B.V. en daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
  • PuzzelBrein behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten voor deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.
  • Deelnemers die meespelen vanuit andere landen dan Nederland en België kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.
  • Personen onder de 18 jaar kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.
 3. Prijs
  • In deze Actie worden 4 prijzen beschikbaar gesteld, te weten:
   • Een goederenprijs of geldbedragcheque zijnde de eerste jaarprijs van minimaal € 4.000,– en maximaal € 7.000,–
   • Een goederenprijs of geldbedragcheque zijnde de tweede jaarprijs, van minimaal € 1.400,– en maximaal € 3.000,–
   • Een goederenprijs of geldbedragcheque zijnde de derde jaarprijs, van minimaal € 4.000,– en maximaal € 7.000,–
   • Een goederenprijs of geldbedragcheque zijnde de vierde jaarprijs, van minimaal € 3.000,– en maximaal € 5.000,–
  • De uiteindelijke prijs uit de hierboven genoemde prijscategorie kan variëren. Per puzzeloplossingen kan de te winnen goederenprijs – met de hierboven genoemde tegenwaarde – in het vooruitzicht worden gesteld. In de puzzelacties waarmee de mogelijkheid deel te nemen aan deze actie wordt aangeboden, wordt de te winnen prijs gedefinieerd en nader gepreciseerd, zodat daarmee voor een deelnemer vooraf duidelijk is welke prijs kan worden gewonnen.
  • PuzzelBrein behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.; danwel door uit te gaan van een bedrag dat door de organisator in een advertentie is gezien.
  • Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
   • een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door PuzzelBrein met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;
   • PuzzelBrein neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
   • In beide gevallen betaalt draagt PuzzelBrein de kansspelbelasting af aan de belastingdienst.
  • De prijs is niet inwisselbaar andere prijzen en/of geld.
  • Op verzoek van PuzzelBrein dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

4. Aanwijzing van de winnaar

 • De winnaar zal op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting.Trekking en bekendmaking van de winnaars gebeurt binnen 4 weken na afloop van de periode die verband houdt met de prijs.Er zal binnen 4 weken per e-mail en/of via de telefoon contact worden opgenomen met de winnaars voor de uitreiking/het toesturen van de prijs. Indien na een aantal pogingen zijdens PuzzelBrein geen contact met een winnaar kan worden verkregen, zal een extra loting plaatsvinden en zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen.

 • Bij weigering van inontvangstneming of bij loze contactmomenten is PuzzelBrein gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel.

5.  Gegevens

 • In het kader van een actie verwerkt PuzzelBrein persoonsgegevens. De naam en het (e-mail)adres worden gebruikt om uitvoering te geven aan de deelname en een evt. prijs te verzenden. De naam en woonplaats worden gepubliceerd in het blad en op de website, tenzij een winnaar na het ontvangen van de winnaarsmail tijdig aangeeft dit niet te willen. Het volledige en actuele privacy statement van PuzzelBrein kan online geraadpleegd worden op https://puzzelbrein.nl/privacy-policy/.
 • Deelnemer garandeert dat alle hem verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft PuzzelBrein het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. PuzzelBrein kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 • Deelnemers aan de actie kunnen door PuzzelBrein gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie of dienstverlening van Puzzelbrein. De deelnemers die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van PuzzelBrein hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Deelnemer erkent dat deelname aan deze actie geheel voor eigen risico is.
 • PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot):
  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen PuzzelBrein niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor PuzzelBrein opleveren.

7. Rechten Puzzelbrein

 • PuzzelBrein behoudt zich het recht voor te allen tijd een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat PuzzelBrein hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • PuzzelBrein behoudt zich tevens het recht voor om deze actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze actie, waaronder landingsagina’s,  teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan PuzzelBrein.

8. Contact

Voor vragen of klachten kan een e-mail worden gestuurd naar klantenservice@puzzelbrein.nl. PuzzelBrein zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen reageren op een ingediende vraag en/of klacht.

9.  Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door PuzzelBrein worden gewijzigd.
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen waarin niet voorzien is door deze voorwaarden, kan PuzzelBrein over het geschil beslissen.

D. Actievoorwaarden prijzenpuzzels PuzzelBrein Blad

Lezers van het blad PuzzelBrein kunnen meedingen naar prijzen. In iedere uitgave staan 32 puzzels met 32 prijzen die worden uitgekeerd. Eén uitgave van het blad telt als één Actie. Iedere uitgave  wordt georganiseerd ter promotie van de verschillende puzzels van het Blad Puzzelbrein.

 1. Deelname
 • Aan de Actie die worden georganiseerd door het PuzzelBrein Blad kan worden deelgenomen door personen van 18 jaar en ouder door inzending van de oplossingen van de puzzels die in het blad PuzzelBrein worden gepubliceerd i.h.k.v. een specifieke actie. Dit kan zowel elektronisch (via de klantomgeving of via e-mail) als met een papieren oplossingsbon.
 • Alle oplossingen en creaties dienen uiterlijk op bij de puzzel vermelde datum bij PuzzelBrein binnen te zijn. Inzendingen die te laat, onleesbaar zijn of onvolledige gegevens bevatten worden uitgesloten van deelname.
 • Per persoon kan eenmaal de oplossing van een puzzel worden ingezonden. Bij meerdere inzendingen zal alleen de eerste inzending meedingen naar de prijs.
 • Per trekking en per kansspel kan een deelnemer maximaal één prijs winnen. Een deelnemer kan dus slechts één jaarprijs per jaar winnen. Indien een deelnemer meerdere prijzen wint, dan ontvangt hij alleen de prijs met de hoogste waarde. Voor de prijs met de lagere waarde wordt een nieuwe winnaar getrokken.
 • Deelname aan deze actie is gratis.
 • De actie loopt van de verschijningsdatum van de uitgave tot ongeveer 3,5 week hierna. De exacte data worden gecommuniceerd in het blad.

2. Uitsluiting van deelname

 • Medewerkers van Roniko B.V. en daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.

 • PuzzelBrein behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten voor deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.

 • Deelnemers die meespelen vanuit andere landen dan Nederland en België kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.

 • Personen onder de 18 jaar kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.

3. Prijs

 • In deze Acties wordenprijzen beschikbaar gesteld, te weten per Actie: Goederenprijzen of geldbedragen zijnde maandprijzen van minimaal € 1,– en maximaal € 450,– totaal per trekking met een maximum van € 4.500,–.
 • De uiteindelijke prijs kan variëren. Per puzzeloplossingen kan de te winnen goederenprijs – met de hierboven genoemde tegenwaarde – in het vooruitzicht worden gesteld. In de puzzelacties waarmee de mogelijkheid deel te nemen aan deze actie wordt aangeboden, wordt de te winnen prijs gedefinieerd en nader gepreciseerd, zodat daarmee voor een deelnemer vooraf duidelijk is welke prijs kan worden gewonnen.
 • PuzzelBrein behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.; danwel door uit te gaan van een bedrag dat door de organisator in een advertentie is gezien.Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 • Op verzoek van PuzzelBrein dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

4. Aanwijzing van de winnaar

 • De winnaar zal op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting.
 • Trekking en bekendmaking van de winnaars gebeurt binnen 4 weken na afloop van de periode die verband houdt met de prijs.
 • Er zal binnen een week per e-mail contact worden opgenomen met de winnaars voor de uitreiking/het toesturen van de prijs. Indien na een aantal pogingen zijdens PuzzelBrein geen contact met een winnaar kan worden verkregen, zal een extra loting plaatsvinden en zal er een nieuwe winnaar worden aangewezen.
 • Bij weigering van inontvangstneming of bij loze contactmomenten is PuzzelBrein gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel.

5.  Gegevens

 • In het kader van een actie verwerkt PuzzelBrein persoonsgegevens. De naam en het (e-mail)adres worden gebruikt om uitvoering te geven aan de deelname en een evt. prijs te verzenden. De naam en woonplaats worden gepubliceerd in het blad en op de website, tenzij een winnaar na het ontvangen van de winnaarsmail tijdig aangeeft dit niet te willen. Het volledige en actuele privacy statement van PuzzelBrein kan online geraadpleegd worden op https://puzzelbrein.nl/privacy-policy/.
 • Deelnemer garandeert dat alle hem verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft PuzzelBrein het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. PuzzelBrein kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 • Deelnemers aan de actie kunnen door PuzzelBrein gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie of dienstverlening van PuzzelBrein. De deelnemers die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van PuzzelBrein hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Deelnemer erkent dat deelname aan deze actie geheel voor eigen risico is.
 • PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot):
  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen PuzzelBrein niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor PuzzelBrein opleveren.

7. Rechten Puzzelbrein

 • PuzzelBrein behoudt zich het recht voor te allen tijd een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat PuzzelBrein hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • PuzzelBrein behoudt zich tevens het recht voor om deze actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze actie, waaronder landing pages,  teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Puzzelbrein.

8. Contact

Voor vragen of klachten kan een e-mail worden gestuurd naar klantenservice@puzzelbrein.nl. PuzzelBrein zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen reageren op een ingediende vraag en/of klacht.

9. Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door PuzzelBrein worden gewijzigd.

 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 • Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • In alle gevallen waarin niet voorzien is door deze voorwaarden, kan PuzzelBrein over het geschil beslissen.

Versie 1 – 9-1-2024

Word abonnee van het PuzzelBrein Blad

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein Blad staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

De volgende nummers van het Blad verschijnen op 5 juli, 2 augustus en 30 augustus.

Klik hier om meer te lezen