Actievoorwaarden PuzzelBrein App

Dit zijn de actievoorwaarden bij de prijspuzzels van de PuzzelBrein App (hierna aangeduid als “Actie” of “Acties”). Op alle Acties zijn onderhavige voorwaarden van toepassing.

A. Organisator

De Acties worden georganiseerd door Roniko B.V. via de door haar uitgegeven App. Roniko is gevestigd op de Generaal Hobsstraat 9, 6224 DW Maastricht. Hierna verwijzen wij gemakshalve naar “PuzzelBrein” als zijnde organisator.

B. Algemeen

 • De PuzzelBrein App levert dagelijks een nieuwe puzzel. Bij iedere puzzel kan een prijs gewonnen worden.
 • Deelname aan de Actie(s) betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen

C. Actievoorwaarden prijzenpuzzels PuzzelBrein App

Spelers van de App kunnen meedingen naar prijzen. Iedere dag wordt één puzzel gepubliceerd waarmee één prijs gewonnen kan worden. Eén puzzel telt als één Actie. Iedere Actie wordt georganiseerd ter promotie van de puzzel van de PuzzelBrein App.

1. Deelname

 • Aan de Acties die worden georganiseerd door PuzzelBrein kan worden deelgenomen door personen van 18 jaar en ouder door inzending van de oplossing van de puzzel die in de App wordt gepubliceerd i.h.k.v. een specifieke actie.
 • De oplossing dient dagelijks voor 24:00 uur inezonden te zijn. Inzendingen die te laat binnen zijn, worden uitgesloten van deelname.
 • Per persoon kan éénmaal de oplossing van een puzzel worden ingezonden. Deelname aan deze actie is gratis.
 • De actie loopt gedurende de dag dat de puzzel gepubliceerd wordt van 06:00 uur tot 24:00 uur.

2. Uitsluiting van deelname

 • Medewerkers van Roniko B.V. en daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
 • PuzzelBrein behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers uit te sluiten voor deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.
 • Deelnemers die meespelen vanuit andere landen dan Nederland en België kunnen wel aanspraak maken op de prijzen, maar deze uitsluitend naar aan adres in Nederland laten sturen.
 • Personen onder de 18 jaar kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.

3. Prijs

 • In deze Acties worden prijzen beschikbaar gesteld, te weten per Actie: een Goederenprijs of een geldbedrag van minimaal € 1,– en maximaal € 450,–.
 • De uiteindelijke prijs kan variëren. Per puzzeloplossingen kan de te winnen goederenprijs – met de hierboven genoemde tegenwaarde – in het vooruitzicht worden gesteld. In de puzzelacties waarmee de mogelijkheid deel te nemen aan deze actie wordt aangeboden, wordt de te winnen prijs gedefinieerd en nader gepreciseerd, zodat daarmee voor een deelnemer vooraf duidelijk is welke prijs kan worden gewonnen.
 • PuzzelBrein behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk. Danwel door uit te gaan van een bedrag dat door de organisator in een advertentie is gezien.
 • Over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  • een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door PuzzelBrein met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;
  • PuzzelBrein neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 • Op verzoek van PuzzelBrein dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

4. Aanwijzing van de winnaar

 • De winnaar zal op onpartijdige wijze worden bepaald aan de hand van een loting.
 • Trekking en bekendmaking van de winnaars gebeurt binnen 12 uur na afloop van de periode die verband houdt met de prijs.
 • Er zal binnen 12 uur per e-mail contact worden opgenomen met de winnaars voor de uitreiking/het toesturen van de prijs.
 • De winnaar krijgt via de winnaarsmail de kans om een ander ontvangstadres op te geven dan het geregistreerde adres. Als dat niet gebeurt, wordt de prijs naar het geregistreerde adres gestuurd, mits dit een adres in Nederland of België is.
 • Indien er na vier weken geen Nederlands adres beschikbaar is om de prijs naartoe te sturen, zal de prijs teruggeplaatst worden in de voorraad en later opnieuw ingezet worden.
 • Zodra de prijs verstuurd wordt, ontvangt de winnaar een mail met Track and Trace. Als de winnaar de prijs niet zelf in ontvangst kan nemen zal deze naar een depot gestuurd worden waar de winnaar de prijs binnen twee weken kan afhalen. Hier wordt de winnaar ook via de mail over geïnformeerd. Als de winnaar de prijs niet ophaalt gaat deze terug naar de verzender en zal deze teruggeplaatst worden in de voorraad.
 • Bij weigering van inontvangstneming of bij loze contactmomenten is PuzzelBrein gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel.

5.  Gegevens

 • In het kader van een actie verwerkt PuzzelBrein persoonsgegevens. Uw naam en (e-mail)adres worden gebruikt om:
  • Uitvoering te geven aan de deelname en een evt. prijs te verzenden;
  • Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven te informeren over aanbiedingen van PuzzelBrein
  • Uw naam en woonplaats wordt in de App gepubliceerd in het lijstje van winnaars als u tot één van de winnaars behoort.
  • Het volledige en actuele privacy statement van PuzzelBrein kan online geraadpleegd worden op https://puzzelbrein.nl/privacy-policy/.
 • Deelnemer garandeert dat alle hem verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft PuzzelBrein het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen. PuzzelBrein kan op geen enkele wijze worden aangesproken indien deelname wordt beperkt dan wel verhinderd wegens het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door een deelnemer.
 • Deelnemers aan de actie kunnen door PuzzelBrein gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de actie of dienstverlening van PuzzelBrein. De deelnemers die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van PuzzelBrein hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Deelnemer erkent dat deelname aan deze actie geheel voor eigen risico is.
 • PuzzelBrein is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot):
  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen PuzzelBrein niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor PuzzelBrein opleveren.

7.  Rechten PuzzelBrein

 • PuzzelBrein behoudt zich het recht voor te allen tijd een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat PuzzelBrein hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • PuzzelBrein behoudt zich tevens het recht voor om deze actie, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijs van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze actie, waaronder landing pages,  teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan PuzzelBrein.

8.  Contact

Voor vragen of klachten kan een e-mail worden gestuurd naar klantenservice@puzzelbrein.nl. PuzzelBrein zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen reageren op een ingediende vraag en/of klacht.

9.  Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde door PuzzelBrein worden gewijzigd.
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Op deze actievoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • In alle gevallen waarin niet voorzien is door deze voorwaarden, kan PuzzelBrein over het geschil beslissen.

Versie 1 – 14-11-2023

Word abonnee van het PuzzelBrein Blad

PuzzelBrein is het lekker dik puzzelboek met 36 gevarieerde prijspuzzels. Eén PuzzelBrein Blad staat garant voor vele uren puzzelplezier, waarmee u uw hersens in een goede conditie houdt en ook nog eens kans maakt op vele prijzen. Bovendien levert deze leuke inspanning u ontspanning op. Er zijn verschillende abonnementsvormen beschikbaar.

De volgende nummers van het Blad verschijnen op 7 juni, 5 juli en 2 augustus.

Klik hier om meer te lezen